Jan Schweiger

Conductor

Jan Schweiger

Morgane Heyse

Soprano

Morgane Heyse

Raehann Bryce-Davis

Mezzo soprano

Raehann Bryce-Davis

Adam Smith

Tenor

Adam Smith

Evgeny Solodovnikov

Bass

Evgeny Solodovnikov

Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen

Orchestra

Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen

Koor Opera Ballet Vlaanderen

Chorus

Koor Opera Ballet Vlaanderen

Conductor
Jan Schweiger
Soprano
Morgane Heyse
Mezzo soprano
Raehann Bryce-Davis
Tenor
Adam Smith
Baritone
Simon Schmidt
Bass
Evgeny Solodovnikov
Tenor
Vesselin Ivanov
Orchestra
Symfonisch Orkest Opera Ballet Vlaanderen
Chorus
Koor Opera Ballet Vlaanderen
Dancers
Dansers Opera Ballet Vlaanderen
Childrens' Choir
Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen
Back